Tag: TURBO AND HYPER-TURBO TOURNAMENTS

ปรับกลยุทธ์ก่อนลงแข่ง TURBO AND HYPER-TURBO TOURNAMENTS

สิ่งที่ทำให้ Tournament Poker นั้นเป็นเกมที่น่าสนุกและตื่นเต้นมาก มาจากการเพิ่มขึ้นของชิพและระยะเวลาที่เร่งรัดของ Blinds และ Antes (เงินที่ผู้เล่นทุกคนต้องวางทุกครั้งก่อนเล่น) ตามปกติแล้ว การแข่ง Tournament ออนไลน์  Blind จะเพิ่มขึ้นทุก 10-20 นาที แต่การแข่งแบบ Turbo นั้นส่วนมาก Blind จะเพิ่มขึ้นทุก 5 นาทีโดยประมาณ ส่วน […]

July 14, 2020